Východiská k ozdraveniu našej ekonomiky


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Kvalitu podnikateľského prostredia zásadným spôsobom ovplyvňuje politická  a ekonomická stabilita krajiny, ekonomický rast, ako aj úroveň legislatívy a reálna vymáhateľnosť práva.

Problémy slovenského podnikateľského prostredia

Súčasná ekonomická situácia aj úroveň podnikateľského prostredia u nás sú ovplyvnené okrem krízových javov v Európskej únii aj osobitnými špecifickými problémami Slovenska, ktoré sa prejavujú už dlhodobo a sú aj z hľadiska budúcnosti výrazne rizikové.

Sú to najmä:
 • zhoršujúci sa demografický vývoj;
 • klesajúca úroveň vzdelávacieho systému;
 • stagnujúca kvalita podnikateľského prostredia;
 • nízka vymáhateľnosť práva;
 • absolútna otvorenosť ekonomiky, v dôsledku čoho je väčšina ekonomických procesov ovplyvňovaná zvonku, a nie zvnútra;
 • prevod časti právomocí na úroveň európskych inštitúcií bez potenciálu na ich ovplyvňovanie;
 • stále výrazne industriálny charakter ekonomiky, významne posilnený aj zahraničnými investíciami;
 • energetická labilita – v žiadnom energetickom médiu nie sme sebestační a nemáme teritoriálne diverzifikované zdroje;
 • dlhodobo vysoká úroveň nezamestnanosti – nielen v dôsledku znižovania výroby a straty odbytu, ale aj slabého zosúladenia systému vzdelávania s potrebami trhu práce a dlhodobé neriešenie pre prácu motivujúcej sociálnej politiky;
 • limitovaný vnútorný trh;
 • slabý podiel vlastného vývoja, výskumu, inovácií a nevýrazný podiel znalostnej ekonomiky.

 

Úroveň podnikateľského prostredia na Slovensku aj preto stále považujeme za nedostačujúcu, najmä s ohľadom na potrebu udržania žiaduceho ekonomického rastu, na rozvoj podnikateľských aktivít v prioritných oblastiach a na zmierňovanie regionálnych rozdielov. Rovnako nie je dostatočne využitý potenciál investorského prostredia Slovenska. Svojou geografickou polohou, obchodnými a podnikateľskými skúsenosťami na trhoch strednej a východnej Európy, ako aj ďalšími porovnateľnými výhodami pritom máme vytvorené pomerne priaznivé prostredie pre priame zahraničné investície, pre vstup žiaduceho finančného kapitálu, pre širšie kooperačné podnikateľské a obchodné medzinárodné vzťahy i pre rozvoj podnikateľských aktivít v sektore malého a stredného podnikania.

Ako pomôcť podnikateľskému prostrediu?

V súlade s vládnou požiadavkou SOPK predložila predsedovi vlády SR dokument „Návrh priorít a rozvojových impulzov pre ozdravenie ekonomiky SR z pohľadu SOPK“.

Podpora účelným projektom z fondov EÚ

Využívanie fondov EÚ – konštatovali to vládni predstavitelia i podnikateľská sféra – je z dlhodobého hľadiska neuspokojivé, a to čo do objemu čerpania prostriedkov, tak aj pre existenciu podmienok korupčného konania. Rovnako je negatívne hodnotené cielenie týchto prostriedkov do oblastí, ktoré nie sú akceptovateľne prínosné a prioritné z celospoločenského hľadiska. Hlavne vytváranie podmienok pre korupčné správanie je hodnotené v prieskumoch členskej základne SOPK ako veľmi negatívne, dokonca až ako odradzujúce od podávania žiadostí na ich získanie.

SOPK silne podporuje využívania prostriedkov z fondov EÚ pre účelné a z celospoločenského hľadiska vhodné projekty do produktívnej sféry a infraštruktúry, ktoré následne pozitívne ovplyvnia príjmy obyvateľstva, a tým aj dlhodobo vylepšia pozíciu vlády pri riešení problémov v sociálnej oblasti.

Pri stanovení krokov na nápravu v tejto oblasti sme odporúčali urýchliť prijatie opatrení, ktoré pomôžu zlepšiť situáciu ešte v aktuálnom období pre ich čerpanie, a opatrenia pre nasledujúce obdobie na roky 2014 až 2020.

Ako okamžité opatrenia sme navrhli najmä tieto:

 • urýchlene vytvoriť systém osobnej zodpovednosti zabezpečujúci predpoklady na včasné rozpočtovanie a plné čerpanie prostriedkov z EÚ, za zavinené nečerpanie prostriedkov v rámci štátnej správy vyvodzovať obdobnú zodpovednosť ako za neplatenie daní;
 • prijať razantné opatrenia na zjednodušenie požadovanej dokumentácie pri podávaní žiadostí o získanie prostriedkov na úroveň akceptovateľnú EK;
 • sprísniť postihy dnes všeobecne rozšírenej  korupcie v tejto oblasti, vytvoriť systém opatrení zamedzujúci korupcii pri uchádzaní sa o podporu z fondov EÚ;
 • pripraviť odpočet čerpania fondov k 31. 12. 2012 a posúdiť spolu s predstaviteľmi podnikateľskej obce, či sú plne uplatnené všetky možnosti na čerpanie fondov, a navrhnúť ďalšie opatrenia na zlepšenie situácie za účelom vyvíjania permanentného tlaku na zdokonalenie systému;
 • pravidelne zverejňovať rozhodnutia o poskytnutí zdrojov a ich čerpaní, v prípade nutnosti vrátenia prostriedkov sprísniť postihy.

Ako opatrenia, ktoré budú mať dopad na nasledujúce rozpočtové obdobie, sme navrhli:

 • definovať ekonomické záujmy a priority SR v EÚ, pripraviť strategický rámec pre čerpanie fondov na roky 2014 – 2020, dvakrát ročne predkladať príslušný materiál na rokovanie vlády a zverejniť stav čerpania finančných prostriedkov povereným ministrom vlády;
 • určiť priority pre čerpanie fondov pre smery, ktoré podporia rýchly rast produktivity, inovácií, exportu a konkurencieschopnosti a prostredníctvom rozvoja medzinárodnej spolupráce umožnia efektívny transfer know-how;
 • doteraz známe priority sú smerované viac do sociálnej oblasti, ktorá závisí od dobre fungujúcej ekonomiky, preto odporúčame priority sústrediť do ekonomiky;
 • upraviť celý proces získavania fondov – upraviť spôsob vyhlasovania výziev rezortmi tak, aby boli známe v maximálnom predstihu (podľa možností cca 1 rok dopredu), skrátiť lehoty na posudzovanie projektov, minimalizovať politický vplyv u komisie pre posudzovanie žiadostí, zjednotiť postupy u všetkých ministerstiev, zrýchliť proces monitorovania, a tým aj realizáciu platieb žiadateľom.

Dane a odvody

Opatrenia vlády v daňovej a odvodovej oblasti prijaté v súvislosti s prípravou rozpočtu verejných financií mali jednoznačne negatívny dopad na podnikateľské prostredie. Pritom je možné predpokladať, že očakávaný objem príjmov verejných financií na základe vyššieho zdanenia právnických a fyzických osôb sa nedosiahne. Skôr je reálne, že v dôsledku daňového zaťaženia sa zvýšia snahy o daňovú optimalizáciu, zmenu domicilu právnických osôb a transfer zisku u spoločností pôsobiacich vo viacerých krajinách. Tieto úvahy sa zakladajú už len na fakte, že daň z príjmu pre právnické osoby sa stane najvyššou v rámci V4 a súčasné zrušenie „rovnej dane“ taktiež prispeje k zhoršeniu obrazu krajiny, ktorej hospodársky rast stál takmer výlučne na príchode zahraničných investorov v polovici minulého desaťročia.

V tejto oblasti sme preto vláde SR odporúčali najmä:
 • prijať verejný záväzok vlády, že po splnení záväzku voči EÚ, t .j. dodržaní deficitu verejných financií v roku 2013 pod úrovňou 3 % HDP a po realizácii opatrení na lepší výber daní zníži sadzbu dane z príjmu právnických osôb na pôvodnú úroveň pred prijatím opatrení v roku 2012,
 • podstatne zvýšiť podiel zníženia výdavkovej stránky rozpočtu na znížení deficitu.

Najvyšší potenciál zvýšenia príjmov verejných financií predstavuje výber DPH, keďže každoročný únik príjmov rozpočtu sa odhaduje na úrovni 1,7 až 2,3 mld. eur. Pre podnikateľskú verejnosť je nepochopiteľné, že sa pristupuje k zvyšovaniu jej daňového a odvodového zaťaženia, pričom predstavitelia ministerstva financií priznávajú daňový únik v podstatne vyššom objeme, ako je príjem zo zvýšenia daní. SOPK požaduje razantné riešenie tohto problému, ktorý musí získať najvyššiu prioritu v oblasti činnosti MF SR, resp. Finančného riaditeľstva SR.

[quote align=“center“ color=“#999999″]Nastávajúci rok 2013 bude jeden z najzložitejších v tomto období. Je preto potrebné, aby sme si všetci zachovali triezvu a jasnú myseľ a s patričnou sebadôverou a odhodlaním vstupovali nielen do roku 2013, ale aj celého budúceho obdobia.[/quote]

Podpora exportu

Silná exportná orientácia slovenskej ekonomiky a akceptácia skutočnosti, že export bude i v budúcnosti v rozhodujúcej miere prispievať k rastu HDP, vyžadujú jednoznačne definovať a presadzovať proexportnú politiku SR.

V tejto oblasti sme odporúčali prijatie nasledovných opatrení:
 • jednoznačne upraviť kompetenčný zákon tak, aby za oblasť zahraničného obchodu zodpovedal iba jeden rezort, poskytnúť mu aj plné kompetencie, následne vyžadovať odpočet plnenia úloh v podpore exportu, k tomuto odpočtu prizývať predstaviteľov SOPK;
 • v zmysle kompetenčného zákona a Programového vyhlásenia vlády SR spolupracovať s SOPK;
 • intenzívnejšie ako doteraz presadzovať zásadu, že jednou z úloh diplomacie je zabezpečenie politického krytia štátu pri podpore vývozu slovenskej produkcie do zahraničia;
 • aktualizovať „Proexportnú politiku z roku 2007“, vytvoriť podmienky pre maximálne zapojenie súkromného sektora;
 • podporu exportu zveriť do kompetencie SOPK, čo bude znamenať zníženie osobných nákladov štátnej správy;
 • transformovať agentúru SARIO na akciovú spoločnosť s rovnakým podielom štátu a súkromného sektora s cieľom odpolitizovať túto inštitúciu;
 • vyčleniť v štátnom rozpočte prostriedky pre SOPK, ktoré budú každý rok účelovo viazané ako zdroje na „podporu exportu“ formou prezentácie slovenských exportérov na podujatiach v zahraničí.


Zachovať si triezvu a jasnú myseľ

Každá história má svoj začiatok, ale aj koniec, a tak to je a bude aj s dnešnou pretrvávajúcou krízou. Ja osobne verím, že sa už postupne blížime k jej obratu. Pritom som si vedomý, že nastávajúci rok 2013 bude jeden z najzložitejších v tomto období. Je preto potrebné, aby sme si všetci zachovali triezvu a jasnú myseľ a s patričnou sebadôverou a odhodlaním vstupovali nielen do roku 2013, ale aj celého budúceho obdobia. Musíme si všetci veriť, že dobré nie je viazané len na minulosť, ale má svoj priestor aj v budúcnosti.

Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
predseda SOPK

1 odpoveď
 1. Ľubomíra Hnátová

  Dobrý deň,
  úplnou náhodou som sa cez propagáciu na facebooku dostala na túto stránku a k článku. Vítam z pohľadu svojej profesie fakt, že niektoré regionálne SOPK sa aktívne angažujú v ponuke vzdelávacích aktivít na Slovensku a tým aj k propagácii vzdelávania.
  Ale len niektoré, bohužiaľ.
  Na Slovensku máme veľa zaujímavých firiem, ktoré ponúkajú zaujímavé a kvalitné produkty a služby. V tejto súvislosti by som chcela poukázať na veľmi nízku kvalitu prozákazníckej orientácie, ktorá brzdí podnikanie a predaj. Firmy môžu mať dobrý produkt, ceny, skvelý marketing, vydajú nemálo času, peňazí a úsilia, ale vstúpite do predajne, a tu narazíte na predavača, ktorý sa tvári, že ste mu na obtiaž. Myslím si, že v tejto oblasti máme veľmi veľké rezervy od Dunaju k Tatrám a od Turej po Medzilaborce. A to je obrovská škoda. Máme veľký potenciál a strácame klientov- sami.

Komentovať