Konferencia pod názvom Rozvoj ľudských zdrojov poskytla kľúčové informácie pre všetkých, ktorí sa profesionálne zaoberajú oblasťou vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov. Hlavný organizátor podujatia Ecopress, a.s. zabezpečil účasť erudovaných odborníkov s bohatými vedomosťami a skúsenosťami z práce s ľuďmi.

Vo svojich vystúpeniach i v následných odpovediach na otázky účastníkov konferencie predstavili nové trendy, ktoré aktuálne formujú odvetvie ľudských zdrojov. Súčasne poskytli účastníkom konferencie inšpiráciu, ako čo najviac zo získaných poznatkov vyťažiť.
Na konferencii sa vytvoril priestor aj pre získavanie nových kontaktov a neformálnych vzťahov. Bola dobrou príležitosťou aj pre partnerov, ktorí prezentovali svoju značku v spojení s touto odbornou konferenciou zameranou na oblasť rozvoja ľudských zdrojov. Za spoločnosť Matador Group sme predstavili našu víziu rozvoja ľudských zdrojov pre dosahovanie cieľov spoločnosti.

Dosahovanie strategických cieľov

V skupine Matador tvoríme stratégiu podľa vopred definovaného harmonogramu, rozloženého do obdobia celého roka. Celý tvorivý proces je vlastne cyklom workshopov, ktoré majú jednoznačne definované tematické zameranie. Finálnym cieľom tejto série stretnutí je každoročne sa zamyslieť nad strategickým smerovaním jednotlivých spoločností v skupine Matador a zhmotniť zásady budúceho smerovania až do úrovne strategických cieľov, akčných plánov a kľúčových faktorov úspechu. A to nielen pre každú spoločnosť, ale aj pre každú divíziu a úseky v jednotlivých spoločnostiach. Každoročná aktualizácia stratégie pokrýva obdobie nasledujúcich štyroch rokov, pričom pohľad na najbližší rok je totožný s podnikateľským plánom tohto roka, a to nielen v úrovni cieľov a kľúčových faktorov úspechu, ale aj v úrovni konkrétneho ekonomického modelu. Workshop ako pracovný nástroj považujeme za optimálny nástroj pre tento účel, pretože priama komunikácia účastníkov má svoju nezastupiteľnú rolu pri riešení takej dôležitej otázky akou je budúcnosť a jej reálne uchopenie zo strany manažmentu – účastníkov jednotlivých workshopov.

Časový harmonogram aktivít je nastavený tak, aby bol v súlade s procesom hodnotenia zamestnancov a s procesom tvorby podnikateľského plánu, ako vidno aj z priloženého grafu.

Manažéri si určujú ciele

Najdôležitejším na revízii stratégie smerovania úsekov je fakt, že do procesu sú aktívne zatiahnutí manažéri a to nielen na senior úrovni, ale i na úrovni stredného manažmentu. Oni revidujú, oni formulujú a tým si vlastne sami určujú ciele, ktoré v budúcom období dosiahnu a na základe ktorých aj budú riadení.

Kaskádovitosť tohto modelu zaručuje, že ciele ďalšieho rozvoja príslušnej strategickej entity budú nastavené s dostatočnou mierou náročnosti a aktuálnosti vzhľadom na vývoj externého prostredia, ale aj očakávania akcionárov. Predstavenstvo proces revízie sleduje, do procesu vkladá počiatočnú ideu prostredníctvom definovaných imperatívov a v závere celého procesu aj schvaľuje strategické smerovanie každej spoločnosti a skupiny spoločností.

Ďalším dôležitým faktom je, že manažéri počas procesu revízie aktívne pracujú s tvoreným modelom, s celým svojim tímom, a zabezpečia tak prirodzené oboznámenie širokej škály zamestnancov so strategickým smerovaním príslušnej spoločnosti.

Stratégia vytvára ciele

Ako vyplýva z predchádzajúcich riadkov, ciele spoločnosti priamo vyplývajú z procesu tvorby stratégie a niektoré ciele sú špecifikované do väčšieho detailu po finalizácii celého procesu revízie. Pod taktovkou HR oddelenia sú na konci roka zapracované do tzv. knihy cieľov a z nej následne použité pre oficiálne formulovanie úloh, od ktorých plnenia závisí ročný bonus manažéra. To je základným kameňom pre monetárnu motiváciu manažmentu. Ročný cyklus revízie je výborným predpokladom pre to, aby sa manažéri nielen podieľali na formulácii cieľov, ale sa s nimi aj stotožnili, aby splnenie cieľov vytváralo pocit sebarealizácie, čo považujeme za dôležitý aspekt nefinančného spôsobu motivácie. Nesplnenie cieľov je posudzované v závislosti na percente dosiahnutého úspechu v plnení jednotlivých cieľov.

Za prioritu, v oblasti riadenia výkonu zameraného na dosiahnutie strategických cieľov spoločnosti, považujem účasť čo najširšieho spektra zamestnancov na revízii strategického smerovania. Systematické vyhodnocovanie plnenia cieľov poskytuje jasný obraz o výkonnosti manažmentu a zamestnancov. Pohľad na predošlé obdobia taktiež umožňuje jasne identifikovať vývoj, ktorým príslušná spoločnosť prešla a ako sa postupne vyvíjal kompetenčný rozsah manažmentu, zamestnancov, a teda i celej spoločnosti, resp. zoskupenia spoločností.

Ing. Jaroslav Zigo
Riaditeľ ľudských zdrojov, Matador GROUP

Komentovať