Tag

projekt organizačnej zmeny
Zmena verzus informačno-komunikačné technológie (IKT) Hneď v prvom z článkov série týkajúcej sa organizačných zmien firmy sme uviedli myšlienku, že firmy, ktoré chcú byť úspešné, konkurencieschopné a prosperujúce, musia mať predovšetkým vybudovanú kvalitnú organizačnú a informačnú základňu, ktorá im pomôže rýchle sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu. Naše úvahy sa v ďalších článkoch uberali smerom...
...čítať viac
Procesné riadenie alebo riadenie procesov. Proces verzus organizačná štruktúra. Nezodpovedanou otázkou zostala záverečná poznámka z minulého článku, v ktorej sme upozornili čitateľa na časté ľahkovážne používanie pojmu „procesné riadenie“ a jeho zámenu s pojmom „riadenie procesov“. Uvedomenie si významov oboch pojmov má dramatický význam pri tvorbe zásad riadenia firmy. Procesné riadenie Dôsledná aplikácia procesného riadenia...
...čítať viac
Praktické dôvody realizácie organizačnej zmeny V predchádzajúcich príspevkoch boli publikované koncepčné, teoretické a všeobecné dôvody, ktoré by mali upriamiť pozornosť vedenia firmy na otázky súvisiace s problematikou organizácie a riadenia a podporiť jeho strategické rozhodnutie, pristúpiť k realizácii projektu organizačnej zmeny. Existuje však aj skupina praktických dôvodov, prečo realizovať spomínaný projekt. Na základe praktických skúseností...
...čítať viac
Kritériá úspešnosti riešenia projektu Prvou a základnou podmienkou úspešného riešenia akéhokoľvek projektu je presná špecifikácia globálneho cieľa projektu. Len na základe jeho jednoznačnej formulácie je možné pristúpiť k jeho dekompozícii na čiastkové ciele, vypracovať zodpovedajúcu metodiku, určiť postup riešenia projektu, ktorý zabezpečí splnenie stanovených cieľov. Považujeme za vhodné upozorniť na niektoré ďalšie skutočnosti, ktoré možno...
...čítať viac