Tag

peter dobák
Prakticky každý, nie len podnikateľský subjekt, ktorý dlhšie pôsobí na trhu, dospeje do štádia, keď metódy a organizácia jeho práce prestávajú byť efektívne, úplne funkčné a hrozia potenciálne krízy v jeho vývoji. Preto, ak chce byť konkurencieschopný, musí z času na čas modifikovať a racionalizovať svoje organizačné prostredie a metódy riadenia. Jedným z impulzov k...
...čítať viac
V predchádzajúcich dvoch pokračovaniach sme sa venovali analýze stavu firmy. V ďalšom zo série článkov o otázkach organizácie a riadenia firmy sústredíme pozornosť na základné stavebné kamene existencie firmy, ktorých úroveň, vzájomná súčinnosť a pozornosť, ktorú im firma venuje, jednoznačne určujú jej stav. [quote align=“center“ color=“#999999″] Prvým zo základných kameňov sú prostriedky a zdroje, ktorými...
...čítať viac
Hodnotenie vzťahu firemnej kultúry a organizácie firmy Na záver procesu analýzy stavu firmy, ktorému sme sa venovali v dvoch predchádzajúcich článkoch, predkladáme na odľahčenie krátky test. Ten Vám pomôže charakterizovať celkový obraz firmy z pohľadu vzťahu úrovne firemnej kultúry a spôsobu organizácie a riadenia aplikovaného vo Vašej firme. Vypĺňanie testu začnite výberom ukazovateľa v prvom...
...čítať viac
Organizácia a prístup k zákazníkom Po analýze vývojového stupňa firmy je možné pristúpiť k analýze stavu firmy z rôznych uhlov pohľadu. Jedným z nich je lokalizovanie súčasného stavu vo firmy do jedného zo štyroch kvadrantov znázornených na obr. 1. V priebehu organizačného vývoja firmy sa zistilo, že je potrebné mať na zreteli aj vzájomné pôsobenie...
...čítať viac
V dôsledku stále prebiehajúcich spoločenských zmien, ktoré okrem iného v súčasnosti ovplyvňujú aktívna finančná a čiastočne ekonomická kríza, sa bude v najbližšom období vytvárať tlak na zefektívnenie fungovania firiem. Jednou z ciest, ako možno tento proces pozitívne ovplyvniť, je venovať zvýšenú komplexnú pozornosť otázkam organizácie a riadenia. V sérii článkov o tejto problematike sa chceme...
...čítať viac
Zmena verzus informačno-komunikačné technológie (IKT) Hneď v prvom z článkov série týkajúcej sa organizačných zmien firmy sme uviedli myšlienku, že firmy, ktoré chcú byť úspešné, konkurencieschopné a prosperujúce, musia mať predovšetkým vybudovanú kvalitnú organizačnú a informačnú základňu, ktorá im pomôže rýchle sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu. Naše úvahy sa v ďalších článkoch uberali smerom...
...čítať viac
Procesné riadenie alebo riadenie procesov. Proces verzus organizačná štruktúra. Nezodpovedanou otázkou zostala záverečná poznámka z minulého článku, v ktorej sme upozornili čitateľa na časté ľahkovážne používanie pojmu „procesné riadenie“ a jeho zámenu s pojmom „riadenie procesov“. Uvedomenie si významov oboch pojmov má dramatický význam pri tvorbe zásad riadenia firmy. Procesné riadenie Dôsledná aplikácia procesného riadenia...
...čítať viac
Procesný alebo objektový prístup k riešeniu projektu organizačnej zmeny V sérii článkov sme sa dostali do bodu odštartovania tvorby projektu organizačnej zmeny, ale málo sme sa venovali otázke vzťahu organizačnej štruktúry a spôsobu riadenia. Oba problémy sú organicky prepojené, navzájom sa ovplyvňujú a zdôrazňujeme, že ani jeden z problémov nemožno riešiť samostatne. Zovšeobecnením záverov pomerne...
...čítať viac
Praktické dôvody realizácie organizačnej zmeny V predchádzajúcich príspevkoch boli publikované koncepčné, teoretické a všeobecné dôvody, ktoré by mali upriamiť pozornosť vedenia firmy na otázky súvisiace s problematikou organizácie a riadenia a podporiť jeho strategické rozhodnutie, pristúpiť k realizácii projektu organizačnej zmeny. Existuje však aj skupina praktických dôvodov, prečo realizovať spomínaný projekt. Na základe praktických skúseností...
...čítať viac
Kritériá úspešnosti riešenia projektu Prvou a základnou podmienkou úspešného riešenia akéhokoľvek projektu je presná špecifikácia globálneho cieľa projektu. Len na základe jeho jednoznačnej formulácie je možné pristúpiť k jeho dekompozícii na čiastkové ciele, vypracovať zodpovedajúcu metodiku, určiť postup riešenia projektu, ktorý zabezpečí splnenie stanovených cieľov. Považujeme za vhodné upozorniť na niektoré ďalšie skutočnosti, ktoré možno...
...čítať viac