Tag

change management
V dôsledku stále prebiehajúcich spoločenských zmien, ktoré okrem iného v súčasnosti ovplyvňujú aktívna finančná a čiastočne ekonomická kríza, sa bude v najbližšom období vytvárať tlak na zefektívnenie fungovania firiem. Jednou z ciest, ako možno tento proces pozitívne ovplyvniť, je venovať zvýšenú komplexnú pozornosť otázkam organizácie a riadenia. V sérii článkov o tejto problematike sa chceme...
...čítať viac
Zmena verzus informačno-komunikačné technológie (IKT) Hneď v prvom z článkov série týkajúcej sa organizačných zmien firmy sme uviedli myšlienku, že firmy, ktoré chcú byť úspešné, konkurencieschopné a prosperujúce, musia mať predovšetkým vybudovanú kvalitnú organizačnú a informačnú základňu, ktorá im pomôže rýchle sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu. Naše úvahy sa v ďalších článkoch uberali smerom...
...čítať viac
Procesné riadenie alebo riadenie procesov. Proces verzus organizačná štruktúra. Nezodpovedanou otázkou zostala záverečná poznámka z minulého článku, v ktorej sme upozornili čitateľa na časté ľahkovážne používanie pojmu „procesné riadenie“ a jeho zámenu s pojmom „riadenie procesov“. Uvedomenie si významov oboch pojmov má dramatický význam pri tvorbe zásad riadenia firmy. Procesné riadenie Dôsledná aplikácia procesného riadenia...
...čítať viac
Procesný alebo objektový prístup k riešeniu projektu organizačnej zmeny V sérii článkov sme sa dostali do bodu odštartovania tvorby projektu organizačnej zmeny, ale málo sme sa venovali otázke vzťahu organizačnej štruktúry a spôsobu riadenia. Oba problémy sú organicky prepojené, navzájom sa ovplyvňujú a zdôrazňujeme, že ani jeden z problémov nemožno riešiť samostatne. Zovšeobecnením záverov pomerne...
...čítať viac
Praktické dôvody realizácie organizačnej zmeny V predchádzajúcich príspevkoch boli publikované koncepčné, teoretické a všeobecné dôvody, ktoré by mali upriamiť pozornosť vedenia firmy na otázky súvisiace s problematikou organizácie a riadenia a podporiť jeho strategické rozhodnutie, pristúpiť k realizácii projektu organizačnej zmeny. Existuje však aj skupina praktických dôvodov, prečo realizovať spomínaný projekt. Na základe praktických skúseností...
...čítať viac
Kritériá úspešnosti riešenia projektu Prvou a základnou podmienkou úspešného riešenia akéhokoľvek projektu je presná špecifikácia globálneho cieľa projektu. Len na základe jeho jednoznačnej formulácie je možné pristúpiť k jeho dekompozícii na čiastkové ciele, vypracovať zodpovedajúcu metodiku, určiť postup riešenia projektu, ktorý zabezpečí splnenie stanovených cieľov. Považujeme za vhodné upozorniť na niektoré ďalšie skutočnosti, ktoré možno...
...čítať viac
Projektový manažment – nová móda alebo skutočná inovácia? Pohľady na krízu sú rôzne. Dnes sa ako reálne východisko z nej čoraz viac a nástojčivejšie objavuje téma vedy, výskumu a inovácií. Na druhej strane si môžeme otvorene povedať, že napríklad o inováciách sa veľa hovorí, no nie každý sa môže hrdiť aj ich realizáciou. Obzvlášť to...
...čítať viac