Šesť smrteľných hriechov Teambuildingu


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Keby som pracoval len a len ako tréner a dodávateľ teambuildingových tréningov, určite by som v tomto článku písal o ich výhodách a pozitívnom dopade.

Keby som bol výlučne klientom, človekom z HR, ktorý si od dodávateľov objednáva realizáciu teambuildingových tréningov, asi by som v tomto článku písal o možných úskaliach číhajúcich pri styku s tréningovými spoločnosťami.
Keďže som však mal to šťastie pohybovať sa na oboch stranách – aj ako dodávateľ tréningov, aj ako ten, kto tieto tréningy objednáva, pokúsim sa v tomto článku zhrnúť hriechy, ktoré znižujú úspešnosť teambuildingových stretnutí.

Každý z neskôr spomenutých hriechov sa nachádza niekde v území „Bermudského trojuholníka“, čo je termín, ktorým pre tento článok označujem priestor, v ktorom sa často stráca alebo rozplýva efekt teambuildingu. Je ohraničený troma vrcholmi:

1) Zadávateľ

Človek, alebo ľudia (spravidla z vedenia spoločnosti), ktorí rozhodujú o tom, či sa teambuilding zrealizuje, aký bude mať cieľ, kto sa ho zúčastní.

2) Dodávateľ

Vo väčšine prípadov sa jedná o externé tréningové spoločnosti, ktoré navrhujú, pripravujú a realizujú tréningy pre svojich klientov.

3) Užívateľ

Všetci ľudia, ktorí sa zúčastnia teambuildingovej akcie (trénerov a zabezpečovateľov do tejto skupiny samozrejme nerátam).

Čo sú teda smrteľné hriechy vedúce k neúspechu teambuildingu páchané v priestore „Bermudského trojuholníka“?

Hriech prvý: Bezcieľnosť

Až príliš často som sa stretol s firmami, ktoré si nechali organizovať teambuildingový tréning bez toho, že by mali jasno v tom, čo od neho vlastne očakávajú a čo ním chcú dosiahnuť. Mnoho zadávateľov má síce pocit, že presne chápe teambuildingové zámery, ale pri otázke prečo má práve takýto zámer sa dostáva do pomykova.
Bezcieľnosť je pravdepodobne ten najzákladnejší hriech zo strany zadávateľa s ničivým dopadom na akúkoľvek teambuildingovú akciu. V prípade, že dodávateľ nie je schopný doviesť zadávateľa ku konkrétnemu cieľu teambuildingu, aj on sa stáva spolupáchateľom tohto hriechu.

Hriech druhý: Megalománia

Je vo väčšine prípadov opakom predchádzajúceho hriechu. Typickou pre megalomániu je snaha vyriešiť teambuildingom všetky problémy, ktoré v tímoch vznikli. Nereálnosť očakávaní a chápanie teambuldingu ako všelieku je však opäť viac hriechom na strane dodávateľa, ktorý by nemal svojich klientov nechávať v nevedomosti.

Hriech tretí: Prekliatie profesie

Ako povedal Abraham Maslow: „Ten, koho jediným nástrojom je kladivo, má tendenciu každý problém vnímať ako klinec.“
Prekliatie profesie je hriechom páchaným takmer výlučne dodávateľmi. Športovci, horolezci, vodáci na strane dodávateľa môžu často dizajnovať tréningy v športovom duchu, ktorý im vyhovuje (a tým pádom aj zadávateľa usmerňovať tak, aby svoje problémy riešil práve týmto štýlom). Psychológovia prípadne andragógovia môžu mať naopak tendenciu nadužívať facilitované diskusie prípadne hĺbkové rozbory a analýzy.
Jediný spôsob, ako predísť tomuto hriechu, je používať kladivo naozaj na to, na čo je určené, teda na zatĺkanie klincov.

Hriech štvrtý: Posadnutosť módou

Hriech páchaný všetkými troma spomínanými skupinami bez rozdielu (zadávateľmi, dodávateľmi aj užívateľmi) i keď u každej skupiny z iných dôvodov.
Je pravda, že štvorkolky, bungee, alebo paintball sú momentálne veľmi populárne a určite aj zábavné, otáznym však ostáva ich dopad na posilnenie tímovej spolupráce alebo komunikácie. Zaradenie takýchto aktivít v prípade, že tesne nesúvisia s cieľmi teambuildingovej aktivity, je hriechom, ktorý síce poteší mnohých užívateľov, ale často vedie len k vyhodeniu firemných peňazí.

Hriech piaty: Neidentifikovanie hraníc

Pri navrhovaní a tvorbe teambuildingových akcií existujú dve hranice: Prvou je dolná hranica. Ak sa zadávateľovi podarí stlačiť pod ňu či už cenu, počet aktivít, trvanie akcie, alebo iné atribúty, výrazne tým poškodí efekt a dopad celej akcie. (často sa stáva, že pár korún ušetrených na tréningovej miestnosti alebo skrátenom trvaní niekoľkonásobne zníži efekt tréningu).
Druhou je horná hranica, nad ktorú investovať čas, financie, rôznorodosť, či dokonalosť aktivít neprináša žiaden ďalší efekt. Pri správne nastavenom tréningu prispôsobenom presným zámerom, je každé ďalšie investovanie zbytočné.

Neidentifikovanie hraníc je hriechom zadávateľov a neprofesionálnych dodávateľov, ktorí sa pri dolnej hranici boja vysvetliť nevyhnutnosť ďalších investícií, aby neprišli o zákazku a pri hornej hranici, nechávajú zadávateľa v nevedomosti, pretože to pre nich znamená väčší zisk. Profesionálny dodávateľ sa takéhoto hriechu nikdy dopúšťať nesmie!

Hriech šiesty: Nevôľa

Nechuť absolvovať teambuilding, negatívne nastavenie a prípadne až odpor je bežným ale nie závažným hriechom zo strany užívateľov. Často je spôsobený nevedomosťou a veľakrát aj negatívnou skúsenosťou s teambuildingovými akciami, pri príprave ktorých boli spáchané niektoré z predchádzajúcich piatich hriechov. Optimisticky však predpokladám, že s rastúcim počtom kvalitne navrhnutých, pripravených a zrealizovaných teambuildingových akcií, bude klesať počeť užívateľov páchajúcich tento hriech.

Je pravda, že faktorov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na úspech teambuildingových tréningov je mnoho a hoci najväčšia váha zodpovednosti za konečný výsledok ostáva na ramenách dodávateľa, musíme sa bez ohľadu na to, či patríme do skupiny, zadávateľov, dodávateľov, alebo užívateľov, pokúsiť nezhrešiť.
Ak sa nám to hneď pri príprave najbližšieho teambuildingu nepodarí na sto percent, nevadí, každé drobné zlepšenie sa počíta.
A ako hovoril Svätý Augustín: „Je nemožné nezhrešiť“.

Lukáš BAKOŠ
MaxMan Consultans
s.r.o.

Komentovať