Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Procesný alebo objektový prístup k riešeniu projektu organizačnej zmeny

V sérii článkov sme sa dostali do bodu odštartovania tvorby projektu organizačnej zmeny, ale málo sme sa venovali otázke vzťahu organizačnej štruktúry a spôsobu riadenia. Oba problémy sú organicky prepojené, navzájom sa ovplyvňujú a zdôrazňujeme, že ani jeden z problémov nemožno riešiť samostatne. Zovšeobecnením záverov pomerne širokej škály teórií si na účely našich úvah môžeme dovoliť definovať dva základné spôsoby riadenia – objektové a procesné.

Objektové riadenie

Ak premietneme princípy objektového riadenia do organizačnej štruktúry, tak jeho mechanizmy spočívajú v relatívne samostatnom riadení jednotlivých organizačných útvarov. Riadenie je primárne postavené na vzťahoch nadriadenosti a podriadenosti. Tomu zodpovedá aj výber typu organizačnej štruktúry (väčšinou jeden z typov stromovej štruktúry – ľudovo nazývaných „pavúk“).

Nástrahy objektového riadenia sú v koordinácii činností jednotlivých organizačných útvarov. Návodom, ako ich prekonať, je aplikácia princípu prechodu od konfrontácie k spolupráci, čím sa otupia ostré hrany kompetencií medzi organizačnými útvarmi. Najdôležitejším kritériom úspešnosti objektového riadenia je optimálne vytvorená organizačná štruktúra objektovým prístupom.

Procesné riadenie

Podmienkou aplikácie procesného riadenia sú exaktne definované procesy. Z pohľadu nadriadenosti a podriadenosti stráca organizačná štruktúra svoj význam. Organizačné útvary a ich kompetencie však je potrebné definovať, a to z dôvodov určovania ich postavenia v procese (vlastník procesu, člen procesu) a ich poradia v ňom. Navyše je potrebné formulovať pre každého člena podmienky vstupu do procesu (výstup predchádzajúceho člena) a výstupu (vstup pre nasledujúceho člena).

Zastávame názor, že striktné dodržiavanie iba jedného princípu nie je zárukou úspešného riešenia, a že niektoré činnosti firmy je vhodné riadiť procesne a na riadenie niektorých postačuje objektový prístup. Výber činností je predmetom analýzy, ale ako návod môže slúžiť nasledujúci graf.

Na záver by sme radi upozornili čitateľa na časté ľahkovážne používanie pojmu „procesné riadenie“ a jeho zámenu s pojmom „riadenie procesov“.

Peter Dobák
odborný poradca a konzultant
office@veldan.sk

Komentovať