Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Praktické dôvody realizácie organizačnej zmeny

V predchádzajúcich príspevkoch boli publikované koncepčné, teoretické a všeobecné dôvody, ktoré by mali upriamiť pozornosť vedenia firmy na otázky súvisiace s problematikou organizácie a riadenia a podporiť jeho strategické rozhodnutie, pristúpiť k realizácii projektu organizačnej zmeny. Existuje však aj skupina praktických dôvodov, prečo realizovať spomínaný projekt.

Na základe praktických skúseností možno konštatovať, že firmy zvyčajne nemajú problematiku organizácie a riadenie komplexne spracovanú, a že nemajú k dispozícii kvalitný materiál, ktorého obsahom je:

  • moderná organizačná štruktúra vypovedajúca nielen o vzťahoch nadriadenosti a podriadenosti, ale aj o systéme riadenia,
  • jednoznačne formulované kompetencie a náplne činnosti jednotlivých organizačných prvkov,
  • jednoducho a prehľadne spracovaný tok dokladov a informácií,
  • optimálna kvantitatívna personálna dotácia zabezpečujúca bezkolízny chod firmy.

Kvalitatívnymi ukazovateľmi materiálu sú skutočnosti, že:

  • je východiskom a návodom na racionalizáciu činnosti firmy a akousi príručkou riešenia prípadných vnútrofiremných problémov,
  • eliminuje fakt, že isté mechanizmy vo firmách fungujú iba na základe ústnych dohovorov, intuitívne, „zo zvyku“ a často len na základe vlastnej iniciatívy pracovníkov,
  • firma je pripravená na bezproblémové personálne zmeny,
  • odhaľuje rezervy vo využívaní existujúcich prostriedkov racionalizujúcich prevádzku firmy.

 [quote align=“center“ color=“#999999″]

Význam realizácie projektu organizačnej zmeny je nepochybne v získaní materiálu, ktorý zabezpečuje rýchle orientovanie sa v konfliktných situáciách spojených s činnosťou firmy a tým výrazne prispieť k ich operatívnemu riešeniu.

[/quote]

Prínosom projektu je usporiadanie formálnych pracovných vzťahov zracionalizovaním a zviditeľnením vnútrofiremných riadiacich mechanizmov. Vytvorenie bezkonfliktnej pracovnej atmosféry (neformálne pracovné vzťahy) je pozitívnym sprievodným znakom realizácie projektu. Ďalším zo základných prínosov je úplná transparentnosť a jednoznačné definovanie toku dokladov a informácií. Významným výsledkom realizácie projektu je jednoznačné určenie kompetencií a zodpovedností pracovníkov, a tým vytvorenie predpokladov pre ich objektívne hodnotenie presným zmapovaním pracovného využitia, objektivizáciou pracovného zaťaženia, odstránením nerovnomerného výkonu pracovníkov a minimalizovaním zneužívania aktívnych.

Z toho rezultuje úspora mzdových prostriedkov, resp. ich racionálne vynakladanie. Nepriamym prínosom je tendencia nasmerovania aktivity pracovníkov k úvahám, ako racionalizovať vlastnú prácu a neuspokojovať sa s existujúcim stavom spolu so zefektívnením využívania prostriedkov firmy k jej ekonomickému správaniu sa.

K najzávažnejším dôvodom k naštartovaniu prác na projekte organizačnej zmeny je uvedomenie si skutočnosti, že prevádzkovanie firmy v nevhodnom organizačnom prostredí je ďaleko nákladnejšie ako racionálny a radikálny rez v organizácii a riadení firmy.

Peter Dobák
odborný poradca a konzultant
office@veldan.sk

Komentovať