Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Mýtus vzťahov alebo beda introvertom (a ešte aj pracovitým)… Seriál Mýty v manažmente – 2. časť: Tímová spolupráca

V ostatnom čase sa čoraz viac objavujú správy v médiách, od laikov, poučených laikov, ale aj od „odborníkov“ o tom, aké sú dôležité vzťahy v tímoch. V jednom rádiu radili, aby noví zamestnanci dobre vychádzali so spolupracovníkmi, pretože manažéri sa často pýtajú aj podriadených, aký ten nový vlastne je…? A tak vlastne osud pracovníka nie je tak celkom v jeho rukách, ale v rukách jeho spolupracovníkov… A to pripomína to známe z posudkov z „minulého života“ – „… v kolektíve spolupracovníkov obľúbený…“. Ako to je vlastne so vzťahmi medzi ľuďmi v tíme?

Dve strany jednej mince

Diskusiu o tomto probléme musíme rozdeliť na dve časti – prvá je o tom, že mnohí ľudia (ak nie väčšina) majú potrebu pracovať v „kolektíve, kde sú dobré vzťahy“, pretože sa tam cítia príjemne a bezpečne. Ide o naplnenie psychologickej potreby človeka – prináležitosti do sociálneho organizmu. O existencii takejto potreby nikto nepochybuje. Jej korene siahajú hlboko do praveku do začiatkov existencie sociálne organizovaného života ľudí, kedy ľudia prežívali len ako členovia skupiny, naučili sa chrániť v skupine, skupina im dodávala pocit ochrany a bezpečia. Cítiť sa v tíme isto, mať pocit, že jedinec je ostatnými akceptovaný, vedieť ako sa správať, pretože sú jasné pravidlá – to sú elementárne požiadavky na vzťahy v tíme.

Druhá časť problému je o tom, ako vzťahy v tímoch prispievajú k výkonu. Všetci vyznávači vzťahov v tíme budú asi prekvapení, že „dobré vzťahy“ prispievajú k výkonnosti tímu menej, než sa vo všeobecnosti myslí. Niekedy dokonca veľmi dobré vzťahy škodia výkonu, pretože kvalita riešenia je „položená na oltár vzťahov“ – predsa si nepokazíme pohodu medzi nami len kvôli nejakému riešeniu… Výskumy vo svete o vplyve súdržnosti ľudí v tíme na výkonnosť sú prekvapujúco jednoznačné v tom, že tento vzťah je nejednoznačný.
Všetky výskumy ukazujú na to, že oveľa dôležitejší je vzťah k úlohe a stotožnenie sa s firmou, ako vzťah k spolupracovníkom. Ináč povedané, pre výkon celého tímu je oveľa dôležitejší vzťah k práci (pracovitosť) ako priateľské vzťahy medzi kolegami. Tu sme sa ocitli v bode, kedy veda potvrdzuje zdravý rozum. Na rozdiel od vplyvu vzťahov, tu sú výsledky výskumov v jednoznačnej zhode – čím väčšie stotožnenie sa s úlohou, tým lepší výkon. Čím lepší vzťah k firme, tým lepší výkon.

Nájdite, kde je „pes zakopaný“

Prečo však, napriek zdravému rozumu a napriek vedeckým poznatkom, mnohí manažéri považujú vzťahy medzi ľuďmi, ktorých riadia, za prioritu? Prečo ich doslova nútia, aby sa „socializovali“, aby sa mali radi a demonštratívne to dávali najavo napr. spoločným chodením na obed či trávením voľného času?

Za takýmto konaním môže byť presvedčenie o tom, že dobré vzťahy medzi ľuďmi sú základom výkonnosti. Ide o presvedčenie živené zlými manažérskymi kurzami, alebo ide aj o projekciu svojich postojov a emočných frustrácií z minulosti. Tie môžu prameniť napr. z neuspokojených emocionálnych vzťahov v pôvodnej rodine alebo zo zážitkov sociálneho stresu zo šikanovania v škole alebo na minulom pracovisku, či v zážitkoch pocitov napätia v kolektíve, kde vládli rivalitné a povýšenecké vzťahy. Spomínané motívy sú väčšinou ľudsky pochopiteľné, ale ako to už býva, cesta do pekiel je dláždená dobrými úmyslami… Takýto manažér sa snaží v dobrom úmysle zmanipulovať všetkých podriadených do vytvárania emocionálnych vzťahov, bez ohľadu na to, ako to sami ľudia potrebujú, ako im to vyhovuje. Vytvára sa atmosféra falošných tesných sociálnych vzťahov, kedy sa všetci musia mať radi. Ako keby sme sa chodili do práce kamarátiť a nie pracovať. V takejto atmosfére sa stávajú introverti, ktorí nepotrebujú intenzívne vzťahy, pretože si vystačia sami, podivínmi. Pretože sú iní, sú odmietaní ostatnými členmi skupiny, práve kvôli svojej inakosti. A tak sa paradoxne namiesto atmosféry bezpečia a súdržnosti vytvára atmosféra nevraživosti voči jednému či dvom členom skupiny. Ich izolovanosť sa zvyšuje, ak sú to vysoko výkonní pracovníci, lepší ako väčšina, pretože si „dovolia“ nielen byť iní, ale ešte sú aj pracovití.

Pracovitý introvert bez šance

Zdá sa vám to „pritiahnuté za vlasy“? Žiadosti o rady, ako riešiť takýto problém svedčia o opaku. V mnohých tímoch, kde nie je potrebná kooperácia na plnenie úloh a kde sa teda výborne uplatnia introverti (napr. ako analytici), je prehodené garde manažérskych hodnôt. Namiesto vyžadovania výkonnosti, slušnosti a ústretovosti jeden voči druhému, je presadzovaná morálka tesných sociálnych vzťahov, toleruje sa sociálne trávenie pracovného času debatami alebo kávičkovaním (je to zistenie z centrály jednej veľkej banky). Pracovitý introvert, ktorý nekávičkuje, má smolu. Stane sa sociálnym deviantom a vhodným kandidátom na „black list“. Manažérka je u podriadených populárna, pretože nie je náročná na výkon ale chce, aby sa mali všetci radi. Namiesto toho, aby budovala odhodlanie tímu plniť úlohy a ciele a aby zvyšovala ich solidaritu s firmou a tímom, vyžíva sa v budovaní „rodinných vzťahov“. Ľudí nehodnotí podľa ich výkonu, ale podľa ich miery schopnosti „socializovať sa“. V tomto konkrétnom prípade, ale aj v mnohých podobných prípadoch, pracovitý introvert prehráva na body… Ale prehráva aj organizácia, lebo takáto vedúca nepodporuje výkonnosť.

Ako z toho von?

Každý manažér si musí uvedomiť, že význam vzťahov v pracovnom tíme narastá priamo úmerne potrebe spolupracovať pri plnení úloh. To znamená, že vzťahy medzi ľuďmi sú dôležité len do tej miery, do akej je nevyhnutné, aby ľudia spolupracovali pri plnení úlohy. Manažér teda musí byť schopný rozoznať, do akej miery sú dôležité tesné medziľudské vzťahy pre plnenie úloh. Na to slúži jednoduchá pomôcka – prirovnajte si svoj tím k športovým tímom:
Ak ste podobní golfistom, váš výkon je zavislý na kvalite jednotlivcov a výsledok je súčtom výkonov jednotlivcov. Ak váš tím funguje ako bežecká štafeta, potrebujete aby členovia tímu boli disciplinovaní a rešpektovali sa navzájom. A ak ste podobní basketbalistom, pracujte na vzťahoch, pretože výkon je závislý na spolupráci vašich podriadených.
Vždy je však rozhodujúci vzťah k práci, k úlohe a solidarita k firme. Kvalita týchto vzťahov sa odráža vo výkonovej atmosfére a v schopnosti tímu zaoberať sa úlohami ako takými.

V každom tíme by mal manažér dbať na vysokú úroveň korektnosti vzťahov medzi jeho podriadenými – aby boli k sebe slušní, dokázali si vyjsť v ústrety a pomôcť si navzájom. To vytvára atmosféru sociálnej bezpečnosti.
Výkonová atmosféra a atmosféra bezpečnosti sú základom pre spokojnosť a priaznivú psychologickú klímu na pracovisku. Veľmi jasne je vysielaný signál, že v tomto tíme je hlavnou vecou pracovať. Takýto tím aj bude výkonný a bude priťahovať schopných ľudí, pretože budú vedieť, že ich schopnosti a výkonnosť budú oceňované.

PhDr. Mojmír Kališ

Komentovať