Koncept rozvoja, resp. prestavby firmy


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/artefactum.sk/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

V predchádzajúcich dvoch pokračovaniach sme sa venovali analýze stavu firmy. V ďalšom zo série článkov o otázkach organizácie a riadenia firmy sústredíme pozornosť na základné stavebné kamene existencie firmy, ktorých úroveň, vzájomná súčinnosť a pozornosť, ktorú im firma venuje, jednoznačne určujú jej stav.

[quote align=“center“ color=“#999999″] Prvým zo základných kameňov sú prostriedky a zdroje, ktorými firma disponuje a ktoré sú nevyhnutnou podmienkou dosahovania cieľov (podnikateľských zámerov) firmy. Predznamenávame, že jedným z prostriedkov rozvoja firmy je aj implementovaný informačný systém.  [/quote]

Celou sériou článkov sa okrem pojmu riadenie firmy vinie téma organizácie firmy, ktorá je ďalším kľúčovým súčiniteľom pri jej efektívnom fungovaní a dôležitým predpokladom jej úspešného rozvíjania sa. V neposlednom rade je nevyhnutné k uvedeným dvom faktorom ovplyvňujúcim život, stav a možnosť rozvoja firmy pripojiť ďalší, a to ľudský faktor, zahrňujúci v sebe problematiku riadenia ľudských zdrojov s otázkami odbornosti pracovníkov firmy, ich prípravy, starostlivosti o nich, princípov odmeňovania, firemnej kultúry atď. Na obrázku č.1 je graficky znázornený efekt intenzívneho rozvoja firmy interpretovaný rastúcou plochou trojuholníka „Ciele“.

Pre zrozumiteľnejšiu interpretáciu grafu si predstavme, že jedným z cieľov firmy je pokryť čo najväčší priestor trhu a ten je znázornený práve plochou trojuholníka „Ciele“. Základňa trojuholníka je bránou na trh, reprezentovanou portfóliom firmy (produkty, služby), ktoré je konštantné. Celý trojuholník znázorňujúci základné stavebné kamene firmy sa modernizáciou prostriedkov, racionalizáciou organizácie a optimálnou politikou v oblasti ľudských zdrojov zoštíhľuje, čo má za následok zväčšovanie plochy trojuholníka „Ciele“, teda zväčšovanie priestoru trhu, ktorý firma svojím portfóliom zaberá. Zdôrazňujeme, že graf reprezentuje intenzívnu formu rozvoja firmy – zvyšovanie produktivity efektívnym riešením spomínaných otázok. Ak by sa jednalo o extenzívny rast firmy, graf by vyzeral nasledovne (obr. 2):

Z oboch grafov vyplýva, že konkurencieschopnosť a prosperitu firmy možno zabezpečiť len takou materiálnou, organizačnou, informačnou a personálnou základňou, ktorá jej pomôže rýchle sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu a pružne reagovať na nové príležitosti. Pre úspešný rozvoj, resp. prestavbu firmy je v prvom rade nevyhnutné zabezpečiť tieto strategické predpoklady:

  • definovanie globálneho cieľa firmy a jeho dekompozíciu na parciálne ciele,
  • zabezpečenie prostriedkov, zdrojov a informačného zázemia,
  • organizačné zabezpečenie a implementácia efektívnych nástrojov riadenia,
  • personálne zabezpečenie.

Cieľom série článkov je orientovať pozornosť čitateľa najmä na problematiku organizačného zabezpečenia chodu firmy. Zároveň však upozorňujeme, že túto otázku nemožno riešiť izolovane od riešenia otázok zabezpečovania prostriedkov a zdrojov a riešenia personálnych otázok. Tvrdíme, že nasadzovanie hoci aj kvalitných prostriedkov do nevhodného organizačného a personálneho prostredia je neefektívne. Ako príklad možno uviesť implementáciu informačných systémov. Samotný, akokoľvek kvalitný informačný systém nie je čarovným prútikom a jeho prevádzka v nepripravenom prostredí prináša skôr problémy, ako očakávaný efekt.

Záverom poznamenávame, že firmy môžu riešiť otázky organizácie a riadenia vlastnými silami (zvnútra). Vyžaduje si to však dôsledné odosobnenie sa a také postavenie riešiteľov, aby bol dôsledne simulovaný pohľad na firmu zvonku. Skúsenosti ukazujú, že túto podmienku úspešného riešenia je veľmi ťažko dosiahnuť, pre firmy je takýto postup často neefektívny. Preto väčšina firiem využíva na riešenie spomínaných otázok spoluprácu so špecializovanými odborníkmi a konzultantmi.

Peter Dobák
odborný poradca a konzultant
office@veldan.sk

Komentovať

štyri × 5 =