Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

V dôsledku stále prebiehajúcich spoločenských zmien, ktoré okrem iného v súčasnosti ovplyvňujú aktívna finančná a čiastočne ekonomická kríza, sa bude v najbližšom období vytvárať tlak na zefektívnenie fungovania firiem. Jednou z ciest, ako možno tento proces pozitívne ovplyvniť, je venovať zvýšenú komplexnú pozornosť otázkam organizácie a riadenia.

V sérii článkov o tejto problematike sa chceme spoločne s našimi odborníkmi, ale i čitateľmi podeliť o skúsenosti a riešenia, ktoré môžu viesť k efektívnejšiemu fungovaniu nielen firiem, ale aj všetkých subjektov podieľajúcich sa na živote spoločnosti. Dnes vám ponúkame úvodný z nich.

Pri tvorbe zamerania obsahu série článkov sme vychádzali z úvahy, že firmy, ktoré chcú byť úspešné, konkurencieschopné a prosperujúce, musia mať predovšetkým vybudovanú kvalitnú organizačnú a informačnú základňu, ktorá im pomôže rýchlo sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu. Vážnym dôvodom, ktorý ovplyvnil obsah série článkov, je skutočnosť, že spomínaným otázkam je zo strany vlastníkov a manažérov firiem venovaná často nedostatočná pozornosť. Pod tlakom riešenia bežných prevádzkových problémov nezostáva dostatočný priestor na riešenie koncepčných otázok týkajúcich sa budovania a riadenia firmy. Manažéri prosperujúcich firiem sa často dostávajú do polohy „veď to ide“. Táto poloha je nebezpečnou predzvesťou nečakaných problémov, ktoré môžu vyústiť až do existenčných kolízií firmy, ale aj samotných manažérov, ktorí často pracujú v maximálnom nasadení a v časovom strese.

Na druhej strane existuje množina firiem fungujúcich s problémami, ktorých manažéri si uvedomujú nevyhnutnosť zmien. Ich ekonomická situácia im však bráni investovať časové a finančné zdroje do procesov zmien. Pre týchto manažérov platí praxou overená zásada, že prevádzka a riadenie firmy v nevhodnom organizačnom prostredí je ďaleko nákladnejšia, ako investícia do programu strategických zmien.
Radikálna zmena vonkajších ekonomických podmienok, akou je napríklad globálna ekonomická kríza, napokon prinúti obe spomínané skupiny zásadným spôsobom prehodnotiť otázky organizácie a riadenia svojich firiem.

Cieľom tohto článku je odštartovať úvahy o problémoch, ktoré v oblasti organizácie a riadenia firiem iste existujú. Inak povedané, cieľom je prekonanie prvého „poschodia“ znázorneného na obrázku č.1.:

Prekonávanie ďalších „poschodí“ nie je možné realizovať vo všeobecnej rovine, i keď cieľom článkov je doviesť čitateľov minimálne na druhé „poschodie“. Zdolávanie ďalších „poschodí“ je predmetom riešení skôr konkrétnych projektov pre firmy, ktoré sa rozhodnú problémy organizácie a riadenia riešiť. Na základe skúseností môžeme tvrdiť, že najvhodnejšou cestou riešenia je spolupráca s externými firmami a odborníkmi, ktorí sú špecializovaní na oblasť organizácie a riadenia. Jedným z mnohých argumentov relevantnosti takejto cesty je skutočnosť, že externí spolupracovníci nie sú „zaťažení“ prevádzkovými problémami, nepísanými zvykmi a neformálnymi pracovnými vzťahmi vo firme.

Ďalším cieľom série článkov je presvedčiť čitateľa o skutočnej existencii popisovaných problémov a potrebe venovať im pozornosť. Pomocou jednoduchých testov, ktoré budú uvedené v ďalších článkoch, si môže čitateľ charakterizovať vlastnú firmu a zistiť, v akom štádiu vývoja sa nachádza. Z toho by mali rezultovať jeho ďalšie kroky.

Na základe poznatkov z praxe si autori článkov nerobia ilúzie a nádeje o stopercentnej úspešnosti dosiahnutia spomínaných cieľov, ktorá by sa mala prejaviť okamžitým riešením problémov organizácie a riadenia firmy. Snahou je zoštíhľovanie pyramídy zobrazenej na obr. 2.:

Ing. Peter Dobák
konzultant,
office@veldan.sk

Komentovať