Je pesimizmus podnikateľov oprávnený?


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Až 68 percent podnikateľov očakáva v roku 2013 zhoršenie podnikateľského prostredia. Vyplýva to z ekonomického prieskumu, ktorý pravidelne v závere roka realizuje medzi svojimi členmi Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).

O tomto nelichotivom pesimizme sme sa pozhovárali s  Ing. Petrom Magvašim, CSc., hosť. prof. , členom Ekonomického výboru SOPK.

Spoločne s Jánom Vlčkom ste autorom Rozboru výsledkov ekonomického prieskumu SOPK. Pri analýze názorov podnikateľov ste vychádzali z odpovedí 190 členov SOPK, ktorí  hodnotili podnikateľské prostredie na Slovensku na základe svojich aktuálnych pocitov a poznania v čase uskutočnenia ankety (začiatkom štvrtého štvrťroka 2012). Nakoľko je táto vzorka hodnoverná pre stanovenie ekonomickej prognózy na ďalšie obdobie?

V prvom rade by som chcel zvýrazniť, že daný prieskum sa medzi členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory uskutočňuje pravidelne od roku 1998 s približne rovnakou štruktúrou a charakterom otázok. Termín uskutočnenia je vždy koncom septembra a začiatkom októbra. Je to v čase, kedy v podnikoch sú pomerene jasné predstavy o hospodárskych výsledkoch za bežiaci hospodársky rok a predstavy o podnikateľských plánoch na budúci rok. Vrcholia aj prípravy na rozpočty verejnej správy, ku ktorej žiaľ temer pravidelne dochádza v tomto termíne k zmenám zákonov, ktoré majú vplyv na podnikateľskú činnosť. Takže najväčšie aktívum tohto prieskumu je časová pravidelnosť a charakter prieskumu. To vytvára jedinečnú databázu, z ktorej je možné aj na báze pohľadu do minulosti vytvárať predstavy o trendoch, tendenciách a náladách v podnikateľskej sfére. Pretože anketa sa uskutočňuje medzi členmi SOPK, ktorá svojim charakterom postihuje aj veľké nadnárodné spoločnosti podnikajúce v SR, a to v rôznych odvetviach, tak aj malých a stredných podnikateľov v priemyselných odvetviach a službách. Tým sa odlišuje štruktúra  členskej základne SOPK od rôznych zamestnávateľských organizácii a záujmových občianskych združení, ktoré majú rôzne špecifiká, a tým odpovede sú odpoveďami o náladách len určitej skupiny odvetvovej štruktúry hospodárstva SR. S určitým zjednodušením sa dá povedať, že štruktúra členskej základe do značnej miery je podobná štruktúre podnikateľskej sféry slovenského hospodárstva, ale aj najmä regionálneho rozloženia na Slovensku. Aj tohtoročná vzorka odpovedí členov SOPK, je približne rovnaká z hľadiska počtu členov SOPK, ich regionálnej štruktúry, veľkosti podniku a prítomnosti zahraničného kapitálu vo vlastníckych štruktúrach  podnikateľských subjektov.

Z čoho pramení v prieskume prezentovaný pesimizmus podnikateľov, čo sa týka stagnácie vo vývoji podnikateľského prostredia v tomto roku?  Čoho sa oslovení podnikatelia obávajú najviac?

Podnikateľské prostredie je viacdimenzionálny parameter, v ktorom sa premietajú nielen ekonomické činitele, ale aj politické, sociálne, environmentálne  a technologické činitele. V čase uskutočnenia prieskumu, povedľa poklesu hospodárskej výkonnosti Európskej únie, prebiehali veľmi turbulentné politické rokovania na úrovni EÚ s neustálym menením postupov a prístupov k riešeniu hospodárskej a finančnej krízy. To všetko nadväzovalo na rozčarovanie, ktoré politiká moc na Slovensku koncom roku 2011 a začiatkom roku 2012 preukázala. Ani výsledok parlamentných volieb z marca 2012 nevniesol pre podniky očakávané upokojenie. Tvrdá požiadavka na konsolidáciu verejných rozpočtov len tieto nálady v podnikateľskej sfére umocnila. Napriek tomu oproti okolitým štátom, najmä štátom V 4, ekonomický sentiment v SR,  zisťovaný Eurostatom, bol lepší. Ako rozhodujúce riziko považuje 44 percent členov SOPK znížený zahraničný dopyt a 38 percent nízku vymáhateľnosť práva. Následne o tretie a štvrté miesto sa s počtom odpovedí 34percent umiestnilo riziko vysokej daňovej a odvodovej povinnosti a klientelizmu a korupcia. Na piatom mieste rozhodujúceho rizika je znížený domáci dopyt s 27 percentami odpovedí.

Domnievate sa, že sú obavy manažérov firiem opodstatnené, alebo ich odpovede skutočne vychádzali len zo subjektívnych pocitov v čase uskutočňovania ankety?

Každý takýto prieskum zisťuje subjektívne pocity, ktoré sú ovplyvnené nielen svojim poznaním, ale aj náladami svojho okolia a prostredia. Spomeňme si na koniec septembra a začiatok, kedy z prostriedkov masovokomunikačných prostriedkov sa denne chrlili len pesimistické správy, mnohokrát zveličované, mnohokrát prenášané mimo územia SR. Podnikatelia stále viacej mali menej možností identifikovať charakter nielen strednodobého horizontu, ale dokonca časových intervalov kratších ako štvrťrok, mesiac… Napriek tejto predpovedanej kataklizme šírenej v celom európskom priestore podnikatelia odpovedali reálne kvalifikovane a dajú sa prirovnať roku 2009, kedy vrcholila prvá fáza hospodárskej krízy. Je zaujímavé sledovať vývoj hodnotenia komunikácie vlády SR s podnikateľmi v rokoch prieskumu 2010, 2011, 2012. Keď v roku 2010 len 16 percent členov SOPK hodnotilo záporne komunikáciu vlády SR s podnikateľmi, tak v roku 2011 tento parameter narástol o 17 percent na hodnotu jednej tretiny odpovedí, t.j. 33 percent a v roku 2012 sa zvýšil o 2 percentá na hodnotu 35 percent. Z tohto vidieť, že nedôvera podnikateľov prudko narástla za pravicovej vlády v SR a udržala sa aj pri ľavicovej vláde. Podnikatelia neveria politickej vládnej moci, že môže vyriešiť problémy, ktoré presahujú rámec Slovenska.

Aká je vaša osobná vízia vývoja podnikateľského prostredia na Slovensku, z pohľadu nových skutočností, na základe aktuálnych ekonomických prognóz?

Slovenské hospodárstvo je jedným z najotvorenejších v Európe a teda jeho budúci vývoj súvisí najmä s hospodárskym vývojom v zahraničí, a to nielen v eurozóne. Kľúčový odbyt priemyselných výrobkov v SR nesmeruje iba do EÚ, ale aj do Ruska, Číny, Brazílie a USA. Zotavenie južnej časti EÚ bude trvať dlhšie a preto udržanie hospodárske rastu v štátoch BRIC a USA bude rozhodujúcim činiteľom rýchlosti a mohutnosti oživenia slovenského hospodárstva. Pre slovenskú vládnu politickú moc je tu úloha, aby rázny pokles domácej spotreby, spôsobený radikálnou konsolidáciou, sa stabilizoval v priebehu roka 2013 a zosilnel jej rast v roku 2014. Dlho sľubované rastové opatrenia vlády SR musia mať rýchly a najmä efektívny účinok pre slovenské hospodárstvo. Vtedy je možné očakávať, že v prieskume SOPK v októbri tohto roku budú členovia SOPK optimistickejší ako boli v roku 2012.

Vladimír Dobrovič, ProgressLetter
Foto: Archív P. Magvašiho

Ing. Peter MAGVAŠI, CSc. hosť. prof., (1945) dlhoročný manažér v hutníckom, zbrojárskom, ložiskovom a motocyklovom priemysle. V roku 1994 minister hospodárstva SR, v rokoch 1994 až 1998 poslanec NR SR, v rokoch 1998 až 2002 minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Po roku 2002 vysokoškolský pedagóg na Žilinskej univerzite a predseda vedeckotechnickej rady v Stredoeurópskom technologickom inštitúte – CEIT v Žiline. Je členom výskumného a projekčného tímu CEIT zaoberajúceho sa s technológiami digitálneho podniku a Žilinského inteligentného výrobného systému (ZIMS)

Komentovať