Kategória

Stratégie
Zmena verzus informačno-komunikačné technológie (IKT) Hneď v prvom z článkov série týkajúcej sa organizačných zmien firmy sme uviedli myšlienku, že firmy, ktoré chcú byť úspešné, konkurencieschopné a prosperujúce, musia mať predovšetkým vybudovanú kvalitnú organizačnú a informačnú základňu, ktorá im pomôže rýchle sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu. Naše úvahy sa v ďalších článkoch uberali smerom...
...čítať viac
Procesné riadenie alebo riadenie procesov. Proces verzus organizačná štruktúra. Nezodpovedanou otázkou zostala záverečná poznámka z minulého článku, v ktorej sme upozornili čitateľa na časté ľahkovážne používanie pojmu „procesné riadenie“ a jeho zámenu s pojmom „riadenie procesov“. Uvedomenie si významov oboch pojmov má dramatický význam pri tvorbe zásad riadenia firmy. Procesné riadenie Dôsledná aplikácia procesného riadenia...
...čítať viac
Procesný alebo objektový prístup k riešeniu projektu organizačnej zmeny V sérii článkov sme sa dostali do bodu odštartovania tvorby projektu organizačnej zmeny, ale málo sme sa venovali otázke vzťahu organizačnej štruktúry a spôsobu riadenia. Oba problémy sú organicky prepojené, navzájom sa ovplyvňujú a zdôrazňujeme, že ani jeden z problémov nemožno riešiť samostatne. Zovšeobecnením záverov pomerne...
...čítať viac
Praktické dôvody realizácie organizačnej zmeny V predchádzajúcich príspevkoch boli publikované koncepčné, teoretické a všeobecné dôvody, ktoré by mali upriamiť pozornosť vedenia firmy na otázky súvisiace s problematikou organizácie a riadenia a podporiť jeho strategické rozhodnutie, pristúpiť k realizácii projektu organizačnej zmeny. Existuje však aj skupina praktických dôvodov, prečo realizovať spomínaný projekt. Na základe praktických skúseností...
...čítať viac
Kritériá úspešnosti riešenia projektu Prvou a základnou podmienkou úspešného riešenia akéhokoľvek projektu je presná špecifikácia globálneho cieľa projektu. Len na základe jeho jednoznačnej formulácie je možné pristúpiť k jeho dekompozícii na čiastkové ciele, vypracovať zodpovedajúcu metodiku, určiť postup riešenia projektu, ktorý zabezpečí splnenie stanovených cieľov. Považujeme za vhodné upozorniť na niektoré ďalšie skutočnosti, ktoré možno...
...čítať viac
Maratón menom PR – 5. časť Ak hovoríme o hodnotách, ktoré sú pre firmu typické, zdieľané väčšinou zamestnancov, teda o tom, čo sa vo firme akceptuje a je považované za žiaduce, hovoríme o firemnej kultúre. Ide najmä o štýl riadenia a spôsob komunikácie, pracovné i mimopracovné správanie, podávaný výkon a vzťah zamestnancov k vedeniu. Na...
...čítať viac
Maratón menom PR – 4. časť Public relations sú jedinečné tým, že umožňujú zdieľanie myšlienok zo všetkých smerov. Kým sa marketing sústreďuje na zákazníkov, PR komunikujú s najrôznejšími skupinami verejnosti. Informujú, nadväzujú a udržiavajú vzťahy, sledujú, vyhodnocujú a usmerňujú informácie, ktoré s firmou súvisia, príp. sa snažia o zmenu postojov verejnosti k firme. Zlaďujú vnútrofiremné...
...čítať viac
Maratón menom PR – 3. časť Pravdepodobne budete súhlasiť s tvrdením, že pre prosperitu vašej firmy sú najdôležitejší jej zákazníci. Sú to subjekty, ktoré chcú s vami nadviazať vzájomne výhodný obchodný vzťah alebo tak už urobili. Zákazníkom môže byť konečný spotrebiteľ produktu, klient neziskovej alebo verejnoprospešnej organizácie, volič politickej strany, obchodný partner, proste ktokoľvek, od...
...čítať viac
Maratón menom PR – 2. časť Pod pojmom PR si mnohí predstavia najmä Media Relations, teda vzťahy s médiami, aj keď tie sú len jednou časťou tejto komplexnej skladačky. Dôvodom, prečo to tak je, je skutočnosť, že PR sú vedou, ako vytvárať a formovať verejnú mienku a médiá sú najvhodnejším prostriedkom, ako to dosiahnuť. Na...
...čítať viac
Maratón menom PR – 1. časť Búrlivý rozvoj komunikačných a informačných technológií okrem iného spôsobuje, že firmy dnes musia presadzovať svoje záujmy čoraz intenzívnejšie. Hýbať verejnou mienkou je stále zložitejšie a nákladnejšie. A budovanie globálnych vzťahov tento jav ešte viac prehlbuje. Je preto vhodné zamyslieť sa nad tým, ako možno i v týchto náročných podmienkach,...
...čítať viac
Konkurenčná výhoda je jedným zo základných a doslova úspech určujúcich cieľov podnikateľského subjektu, najmä jej nájdenie, udržanie a zveľaďovanie. Mať rovnaký produkt ako konkurencia ešte neznamená rovnaké možnosti, najmä keď ste na trhu nováčikom, čo iba vstupuje do zápolenia o priazeň zákazníkov. V predchádzajúcich dvoch vydaniach ProgressLetter uverejnili redaktori podrobné myšlienky Simona Anholta, ktoré smerovali...
...čítať viac
Projektový manažment – nová móda alebo skutočná inovácia? Pohľady na krízu sú rôzne. Dnes sa ako reálne východisko z nej čoraz viac a nástojčivejšie objavuje téma vedy, výskumu a inovácií. Na druhej strane si môžeme otvorene povedať, že napríklad o inováciách sa veľa hovorí, no nie každý sa môže hrdiť aj ich realizáciou. Obzvlášť to...
...čítať viac
1 2 3