Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Emil Macho je generálnym riaditeľom spoločnosti Agropodnik a. s. Trnava. Táto spoločnosť, patriaca do zoskupenia podnikov skupiny Agrofert Holding, poskytuje komplexné služby farmárom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby. Jej súčasná podoba nadväzuje na mnohoročnú tradíciu pôvodnej, podnikateľsky úspešnej spoločnosti rovnakého obchodného mena, ktorej obchodné aktivity boli prevažne založené na predaji priemyselných hnojív a súvisiacich služieb.

Komplexná ponuka tovarov a služieb poľnohospodárom významne posilňuje a zvýrazňuje postavenie spoločnosti Agropodnik a. s. v trnavskom a v priľahlých regiónoch. Veľkou konkurenčnou výhodou spoločnosti je skutočnosť, že prevažujúci objem obchodného tovaru, predovšetkým priemyselných hnojív, chémie a osív nakupuje od sesterských spoločností v rámci skupiny Agrofert, čo vytvára predpoklad pre poskytovanie zaujímavých a výhodných obchodných podmienok pri ich predaji poľnohospodárom. Podnikateľské heslo: „spoločne k úspechu“, výstižne charakterizuje ich základnú podnikateľskú filozofiu. Vyjadruje neoddeliteľnosť a vzájomnú závislosť úspechov so spoločenstvom poľnohospodárskych subjektov, s ktorými spolupracuje. Trvalou snahou vrcholového manažmentu spoločnosti je vytvárať dlhodobé, perspektívne a vzájomne výhodné vzťahy s obchodnými partnermi. Aj o tom, ako sa im to darí, sme sa pozhovárali s Emilom Machom, generálnym riaditeľom spoločnosti.

Aká je súčasná pozícia Agropodniku a. s., ktorý prešiel za ostatné roky organizačnými zmenami a stal sa významnou súčasťou Agrofert Holding, podnikateľského impéria Andreja Babiša?
Zmeny za posledné roky boli veľké. Po zlúčení so spoločnosťami Agrochemický podnik Trenčín a. s., Techagra a. s. a BELAR a. s. sme sa stali nástupníckou spoločnosťou. Bola to pre nás veľká výzva a zároveň zodpovednosť nesklamať dôveru, ktorú naša spoločnosť v tom čase dostala. Otvoril sa nám obrovský trh. Mohli sme realizovať svoje predstavy o spolupráci s poľnohospodárskymi podnikmi. Pre zákazníkov to bola rovnako zmena, keďže sme nabehli do rozbehnutého vlaku spolupráce s predchádzajúcimi spoločnosťami, s ktorými už boli uzatvárané obchody. Snažili sme sa veľa nesľubovať, ubezpečovali sme ich však, že urobíme všetko preto, aby naša spolupráca bola korektná a hlavne obojstranne výhodná. Našou hlavnou výhodou po týchto zmenách bola obrovská logistická výhoda rozmiestnenia našich skladov hnojív a rastlinných komodít. Jedinou možnosťou bolo využiť ich v prospech oboch strán. Na jednej strane spoločnosti Agropodnik a. s. Trnava a na strane druhej subjektov podnikajúcich v poľnohospodárstve. Hlavnou úlohou spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava v rámci koncernu AGROFERT je zabezpečiť pre nášho zákazníka všetko to, čo na začiatku a počas pestovania svojich produktov potrebuje a na strane druhej pomôcť mu s odbytom dopestovaných komodít.

Aké sú výhody príslušnosti k veľkej medzinárodnej korporácii?
Za najväčšiu výhodu považujeme stabilitu, dlhodobú a jasne čitateľnú koncepciu koncernu AGROFERT. Ako súčasť fungujúceho reťazca plníme dôležitú úlohu pri napĺňaní tejto koncepcie a zároveň nám to prináša výhodu v tom, že nám je oporou tak silný koncern pri nastavení výhodných podmienok v trhovom prostredí.

Skutočnou hodnotou firmy nie je majetok, ale trh a zákazníci, ktorých má v portfóliu. Aké hodnoty poskytujete svojim zákazníkom a prečo sa farmárom,obchodníkom s komoditami, ale aj iným subjektom oplatí byť vašim zákazníkom, či partnerom?
Vedenia jednotlivých partnerských spoločností si dobre uvedomujú význam spolupráce s nami – tiež poľnohospodármi. Dôležité je, že rovnako zmýšľame a uvedomujeme si význam poľnohospodárstva. Hospodárime na 9 000 ha ornej pôdy, chováme 2 000 kusov hovädzieho dobytka. Zachovávame korektnosť a otvorenosť vo vzťahoch s farmármi, obchodníkmi s komoditami, ale aj inými subjektmi. U nás nájdu logistiku a poradenstvo – preto je pre každého výhodou s nami spolupracovať. Na základe komunikácie poskytujeme svojim partnerom všetky odborné informácie, ktoré ich v maximálnej miere utvrdzujú o korektnosti našej kooperácie, hoci v súčasnosti existuje veľká konkurencia. Dokážeme im poskytnúť istotu a trvalú možnosť obchodovania, čo je dnes veľmi dôležité.

Ste súčasťou päťdesiatich deviatich firiem Agrofert Holding, ktoré pôsobia vo viacerých segmentoch, od poľnohospodárskej výroby až po pozemnú techniku. Každý segment má svoje špecifiká a nároky na ľudí, organizáciu práce, budovanie vzťahov, má svoje zvyklosti a kultúru. Čo vás všetkých „agroferťákov“ spája? Na akých princípoch sú budované jednotlivé podniky a celá skupina?
Na to, aby sa čokoľvek dokázalo spojiť, musí byť založený pevný „základný kameň“ a aby toto spojenie fungovalo, musia byť na tomto základe správne uložené a budované dobré vzťahy, jednotné zmýšľanie, motivácia dosahovať rovnaké ciele. Práve napĺňanie týchto faktorov tvorí pevné väzby v celom koncerne AGROFERT. Princíp máme jednoduchý, vychádzame z nášho motta: „Spoločne k úspechu“. Za úspech považujeme obojstrannú spokojnosť.

Ako manažment pracuje so svojimi tímami, akú im venuje starostlivosť a čo ľudí vo vašom podniku a celom Agroferte motivuje k vysokej výkonnosti?
Vysoká výkonnosť nášho manažmentu má korene v prístupe vedenia k riešeniu všetkých úloh. Dá sa povedať, že je to v ľudskom prístupe. Nedá sa všetko riešiť len direktívnymi príkazmi a nekompromisným postojom k navrhovaným riešeniam. Snažím sa vytvoriť príjemnú pracovnú atmosféru na báze dialógu, nie monológu. Vtedy mozog pracuje na plné obrátky, vtedy sa rodia, ale aj najlepšie realizujú progresívne nápady.

Čo vy ako vrcholový manažér považujete za svoj najväčší úspech, resp. neúspech, odhliadnuc od faktu, že ste sa už v mladom veku stali generálnym riaditeľom významného podniku?
Za najväčší úspech považujem a som na to hrdý, že nemáme problém s fluktuáciou zamestnancov. Práve naopak, v poslednom období sme postrehli nárast záujemcov pracovať pre našu spoločnosť. Som veľmi rád, že moja dlhodobá práca na vytváraní stabilného a produktívneho pracovného kolektívu sa osvedčuje a verím, že v tomto úspešnom nasadení aj naďalej zotrváme. Zároveň ozdravujeme poľnohospodárske spoločnosti a snažíme sa, aby fungovali čoraz lepšie. Svojimi odbornými vedomosťami a nadhľadom sa snažíme vytvárať optimálne podmienky pre správne fungovanie spoločnosti Agropodnik a. s. Trnava. Slovo neúspech? Snažím sa tomu slovu vyhýbať, aj keď určite sa s ním človek v živote neraz stretne. Každý neúspech beriem ako výzvu, motiváciu, robiť niečo lepšie, zamýšľať sa nad skutočnosťami a hľadať nové riešenia ako sa dostať ďalej. Človek tak rastie, silnie, je odolnejší a neúspechov tak ubúda.

Práca s ľuďmi je tou najťažšou prácou, pretože je živá, pod vplyvom emócií, ovplyvňujú ju mnohé faktory a nie je možné vždy fungovať podľa zabehnutého systému, šablóny, aj keď procesy a činnosti sú zadefinované a kontrolované. Máte svoj recept ako s ľuďmi komunikovať, viesť ich k dosahovaniu očakávaných výsledkov?
Držím sa myšlienky „Človek, to znie hrdo!“ Moja práca má za úlohu pozdvihovať sebavedomie ľudí, snahu ukázať, čo dobré je v nich skryté. S ľuďmi komunikujem otvorene a oni to prijímajú s pochopením.

Človek nie je živý len prácou. Ako trávi Emil Macho svoj voľný čas? Máte ho vôbec? Kde hľadáte svoju inšpiráciu?
Najzákladnejším predpokladom pracovných úspechov je dobré rodinné zázemie. Mne ho vytvára manželka, moji dvaja synovia, porozumenie a vzájomná úcta. Vďaka tomu môžeme spoločne tráviť voľný čas na lyžovačkách a spoločných aktivitách. Rád hrám tenis a plávam – teraz už aj so synmi. A inšpirácia? Tú nachádzam v štúdiu odbornej literatúry a v diskusii s poľnohospodármi.

KTO JE EMIL MACHO?
Po ukončení štúdia na Gymnáziu v roku 1997 pokračoval v pomaturitnom štúdiu odbor poľnohospodársky manažment na SOPŠ v Medzilaborciach. V roku 2008 ukončil bakalárske štúdium na SPU Nitra – odbor regionálny rozvoj. Prvé pracovné skúsenosti získaval v spoločnosti METRO Cash&carry SK s. r. o. Nitra na pracovnej pozícii Category manager. Od roku 2003 do roku 2009 pôsobil v pozícii prevádzkového riaditeľa spoločnosti FERTILAGRI TRADING a. s. Bratislava. Od roku 2009 je generálnym riaditeľom spoločnosti Agropodnik a. s. Trnava. Narodil sa pred 34 rokmi v Medzilaborciach. Je ženatý, má dve deti.

Komentovať