Mesiac

august 2012
Nové termíny „incentíva“ alebo tiež „incentívny cestovný ruch“ môžeme do slovenčiny preložiť ako motivačné programy či motivačný cestovný ruch. Forma cestovania s cieľom motivácie sa stala jedným z najvýraznejších segmentov cestovného ruchu, predovšetkým v ekonomicky vyspelom svete. Vyplynula z potreby firiem hľadať nové a účinné cesty motivácie svojich najlepších pracovníkov, top manažérov, ale aj obchodných...
...čítať viac
ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s. pôsobí v Trnave 10 rokov a počet zamestnancov sa blíži k 500. Výroba gumo-kovových a gumo-plastových dielov pre tlmenie vibrácií v podvozkoch a motoroch osobných áut je core bussiness celej divízie, ktorá je súčasťou nemeckého nadnárodného koncernu ZF od roku 2002. Markus Schmidt popísal boj jeho firmy s krízou. Kríza...
...čítať viac
SWOT analýza je štandardný analytický nástroj na posudzovanie pozície podniku na trhu. Vychádza z metódy porovnania vlastnej výkonnosti podniku s možnými (očakávanými) výsledkami (dopadmi) v trhovom prostredí. Vlastná výkonnosť je reprezentovaná zistením silných stránok (strength) a slabých stránok (weakness) firmy. Firma je na trhu reprezentovaná niekoľkými základnými prvkami, ktoré sa zúčastňujú na procese výmeny tovaru...
...čítať viac
Spracovať sťažnosť zákazníka je umenie Zamestnanci za pultom či telefónom by nemali vedieť len informovať zákazníkov o produktoch a službách, ale aj prijímať a spracovávať podnety a kritiku. Pracovníkov, ktorí dennodenne prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi, je nevyhnutné školiť a prispievať tak k budovaniu dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Na začiatku je dôležité zistiť, čo si...
...čítať viac
Prakticky každý, nie len podnikateľský subjekt, ktorý dlhšie pôsobí na trhu, dospeje do štádia, keď metódy a organizácia jeho práce prestávajú byť efektívne, úplne funkčné a hrozia potenciálne krízy v jeho vývoji. Preto, ak chce byť konkurencieschopný, musí z času na čas modifikovať a racionalizovať svoje organizačné prostredie a metódy riadenia. Jedným z impulzov k...
...čítať viac
Reinžiniering, reštrukturalizácia alebo transformácia? Ak sa firma podujme k takým závažným krokom, ako je reinžiniering alebo reštrukturalizácia, resp. transformácia firmy, považujeme za správne mať jasnú predstavu o význame spomínaných pojmov. Pri procesoch rozvoja alebo prestavby firmy sa často pod tlakom – byť moderný – s týmito pojmami narába neopatrne. Ich význam je dôležitý hneď v...
...čítať viac
V predchádzajúcich dvoch pokračovaniach sme sa venovali analýze stavu firmy. V ďalšom zo série článkov o otázkach organizácie a riadenia firmy sústredíme pozornosť na základné stavebné kamene existencie firmy, ktorých úroveň, vzájomná súčinnosť a pozornosť, ktorú im firma venuje, jednoznačne určujú jej stav. [quote align=“center“ color=“#999999″] Prvým zo základných kameňov sú prostriedky a zdroje, ktorými...
...čítať viac
Hodnotenie vzťahu firemnej kultúry a organizácie firmy Na záver procesu analýzy stavu firmy, ktorému sme sa venovali v dvoch predchádzajúcich článkoch, predkladáme na odľahčenie krátky test. Ten Vám pomôže charakterizovať celkový obraz firmy z pohľadu vzťahu úrovne firemnej kultúry a spôsobu organizácie a riadenia aplikovaného vo Vašej firme. Vypĺňanie testu začnite výberom ukazovateľa v prvom...
...čítať viac
Organizácia a prístup k zákazníkom Po analýze vývojového stupňa firmy je možné pristúpiť k analýze stavu firmy z rôznych uhlov pohľadu. Jedným z nich je lokalizovanie súčasného stavu vo firmy do jedného zo štyroch kvadrantov znázornených na obr. 1. V priebehu organizačného vývoja firmy sa zistilo, že je potrebné mať na zreteli aj vzájomné pôsobenie...
...čítať viac
V dôsledku stále prebiehajúcich spoločenských zmien, ktoré okrem iného v súčasnosti ovplyvňujú aktívna finančná a čiastočne ekonomická kríza, sa bude v najbližšom období vytvárať tlak na zefektívnenie fungovania firiem. Jednou z ciest, ako možno tento proces pozitívne ovplyvniť, je venovať zvýšenú komplexnú pozornosť otázkam organizácie a riadenia. V sérii článkov o tejto problematike sa chceme...
...čítať viac
Zmena verzus informačno-komunikačné technológie (IKT) Hneď v prvom z článkov série týkajúcej sa organizačných zmien firmy sme uviedli myšlienku, že firmy, ktoré chcú byť úspešné, konkurencieschopné a prosperujúce, musia mať predovšetkým vybudovanú kvalitnú organizačnú a informačnú základňu, ktorá im pomôže rýchle sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu. Naše úvahy sa v ďalších článkoch uberali smerom...
...čítať viac
Procesné riadenie alebo riadenie procesov. Proces verzus organizačná štruktúra. Nezodpovedanou otázkou zostala záverečná poznámka z minulého článku, v ktorej sme upozornili čitateľa na časté ľahkovážne používanie pojmu „procesné riadenie“ a jeho zámenu s pojmom „riadenie procesov“. Uvedomenie si významov oboch pojmov má dramatický význam pri tvorbe zásad riadenia firmy. Procesné riadenie Dôsledná aplikácia procesného riadenia...
...čítať viac
1 2